Aleksandar Macedonski je u stvari sloven
Preci su mu iz Pomoravlja

Potiče iz antičkoga bratstva koje je naseljavalo prostor Temnića, odnosno obale u gornjem toku Velike Morave
Aleksandar Veliki (356-323 p.n.e) bio je najveći osvajač i vojskovođa Staroga sveta. Sin Filipa úú i učenik Aristotelov, Aleksandar je ujedno i najveći od careva bogate antičke makedonske istorije.

A da je on zaista slovenskog porekla može se videti već kod Plutarha u delu "Slavni likovi antike", drugi deo, strana 101, izdanje 1990. Beograd, u poglavlju "Preci i roditelji Aleksandrovi":
"Da je Aleksandar po svome poreklu s očeve strane bio Heraklid od loze Karanove", piše Plutarh.

Potomak Herakla

Znači, Aleksandar je poreklom iz loze najčuvenijeg junaka antičke mitologije - Herakla, koga su Rimljani kasnije prozvali - Herkules, a koji je bio stvarna istorijska ličnost. To nam potvrđuje i čuveni francuski istoričar iz 1. veka Prico de Sent Mari u svom delu "Les Slave Meridionauh, Armand Le Shevalir", Paris 1674. godine. On ovde navodi mišljenja starih istoričara i pisaca koji tvrde da je Ilija ili Ilion osnivač Troje, po kome će se srpski prostor na Balkanu kasnije i prozvati Ilirijom, a srpska plemena ilirskim, bio ustvari sin Heraklov, odnosno sin "Boga Serbona", kako je Herakle prozvan od tadašnjeg sveta.

"Ovde se ne radi samo o mitologiji jer se iza imena Boga Serbona krije istorijska ličnost - Serbo Makeridov, veliki osvajač i vođa drugog pohoda Arijevaca u Aziju oko 1330. godine pre Hrista", tvrdi Jovan I. Deretić u delu "Srbi - narod i rasa", Beograd, 1998. godine.

Inače, Heraklovo potomstvo je vrlo razgranato. Sam Heraklid potiče od najstarijeg Heraklovog sina Nila, koji izrodi Kleodeja, a ovaj Aristomaha, a ovaj opet rodi Temena. Nužno je dovesti u vezu današnji toponim Temnić sa Temenićima.

To antičko bratstvo po svoj prilici naseljavalo je prostor današnjeg Temnića, odnosno obale u gornjem toku Velike Morave. Iz Rodoslova Heraklida dalje nalazimo da je Temen rodio Karana, osnivača plemena Karana, odnosno Karanovića, iz čije loze i potiče Aleksandar car Veliki (Plutarh, str. 313).

Reč - karan - je sanskritskog porekla i znači - ruke, rukotvorci, narod srećne ruke i tako dalje. Da se podsetimo da je stari naziv današnjeg Kraljeva bio - Karanovac, a u Temniću i danas postoji selo - Karanovci. Po svoj prilici pleme Karana u praistoriji živelo je u predelu između Morave i Ibra (Karanovca), znači u susedstvu svojih bliskih rođaka Temenića, što je i logično. Ta geografska bliskost jasno upućuje i na rodovsku bliskost dvaju srpskih antičkih plemena. U nauci je dokazano da su toponimi, i uopšte jezičko nasleđe, vrlo pouzdani putokazi otkrivanja istine, često pouzdaniji od materijalnih dokaza.

Karan(ović) iz Makedonije

Kako su se Karani ili Karanovići našli na prostoru današnje Makedonije, iz čijeg će se plemena pojaviti car sveta? I taj podatak možemo naći kod Plutarha." Temen, rodonačelnik Temana, doveo je svoje pleme na prostore današnje Makedonije iz Arga", kaže Plutarh, na strani 313, već pomenutog dela i izdanja.

Po svoj prilici, Aleksandar Veliki je znao vrlo dobro prošlost svog naroda i njegovu burnu istoriju, jer došavši na vlast, najpre je završio delo svog oca Filipa, tako što je pokorio grčke teritorije i grad Tebu. A u Tebi rođen je upravo Herakle ili Bog Serbon, predak Aleksandrov. Znači, Aleksandar je samo počeo da vraća one teritorije koje su pripadale njegovom narodu u prošlosti.

Kasnije odlukom da krene put Indije, preko evroazijskog kontintenta, hteo je da opet osvoji teritorije koje su pripadale njegovim slavnim rođacima i "narodu našem najznamenitijem".

Detinjstvo kod Ilira i Tribala

Tribali su naseljavali centralni deo Srbije i centralno Pomoravlje, a zapadno od njih prostirali su se Iliri

Da je Aleksandar Karanović bio emotivno vezan za svoju postojbinu, svedoči nam i njegova rečenica koju nalazimo kod Plutarha u "Slavnim likovima antike" na strani 113, gde budući car sveta kaže: "Demostenu koji je mene, dok sam boravio kod Ilira i Tribala, nazivao dečakom. "Iz ovog citata vidimo da je Aleksandar Veliki detinjstvo i ranu mladost proveo upravo i na teritoriji današnjeg Pomoravlja, jer su Tribali, kao što je u nauci apsolvirano, naseljavali centralni deo Srbije i centralno Pomoravlje, a zapadno od njih prostirali su se Iliri, srodni etnos koje su i po mitovima i legendama i po istorijskim činjenicama povezivali isti jezik, isti preci i ista kultura.

Detinjsto u Temniću

Ako smo utvrdili lokaciju Temnića i Karana, na osnovu filoloških podataka i topografskih podudarnosti antičke i današnje geografije, sličnih ili istovetnih toponima, možemo sa velikom sigurnošću pretpostaviti da je svoje detinjstvo Aleksandar Karanović proveo među svojima u Temniću, odnosno na lokaciji negde između Ibra i obe Morave, jer tu su živeli njegovi rođaci i svojta.

Svađa sa ocem

U jednom teškom periodu svog života Aleksandar Karanović će ponovo boraviti među svojima i sačekati čas preuzimanja prestola od oca Filipa II. Naime, kao zreo mladić, a željan vlasti, slave i počasti, Aleksandar se posvađao sa svojim ocem, izrugujući ga pijanog pred dvorskom svitom. Videvši kako se tetura od stolice do stolice, rekao mu je podrugljivo: "Gledajte ljudi, taj se spremao da iz Evrope pređe u Aziju, a ovamo ne može da ide iz stolice u stolicu, a da se ne sruši". (Plutarh, 111).

Posle ove uvrede, morao je da se skloni sa dvora, dok Filipov bes nije splasnuo. I opet je "sam odabrao sebi boravište u Iliriji" (Plutarh 111). Od Plutarha saznajemo da je Aleksandar po majci vodio poreklo od Ilira, tako da je utočište pred razbesnelim Filipom morao da nađe u svojoj ujčevini, a po daljem srodstvu u svojoj pradedovini.

Iz istorije pouzdano znamo da je Aleksandar Veliki, pre nego što je dovršio osvajanje Helade, izvršio najpre munjevit manevar uz vardarsko-moravsku dolinu i izašao na Dunav sa svojom vojskom, gde je pobedio osiljenog tribalskog kneza Sirma iz Panonije, odnosno Srema, koji po njemu i dobi ime. Budući vrlo obrazovan kod Aristotela, dobar psiholog, Aleksandar je znao da mu opasnost najpre preti od bližnjih, od najbližih rođaka i srodnika.

Pokorivši panonske Tribale i zaplašivši ostala srpska plemena na teritoriji Ilirije, Aleksandru je bio otvoren put u dalje osvajanje, i smanjena briga od iznenadnog udarca s leđa. Ovde nam se nužno nameće misao da bratoubilaštvo.

Posle pobede nad Sirmom, put ka osvajanju Grčke je bio otvoren. Razorivši Tebu, Aleksandar se pomirio sa Atinjanima, a onda je rešio da pređe Helespont.

Osvajanje Male Azije

Pošto je 334. godine dobio rat protiv Persijanaca, Aleksandar je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i stigao do Indije, gde su Srbi imali svoju državu Serbarsku i vlast u blizu 900 kolona careva kraljeva, mandarina i knezova, pre nego što su počeli da se iseljavaju iz Indije, potisnuti tamnoputim Dravidima.

Praktično Aleksandar je izveo treći veliki pohod na Indiju. Pre njega su to učinili Arije, pogrčeni Ares, bog rata, a potom oko 1330. godine pre nove ere i bog Srebon, odnosno Herakle, ili Serbo Makeridov, kako se zvao ovaj vojskovođa kao stvarna istorijska ličnost.