Кои биле Венетите?
Венетите биле древни жители на неколку европски подрачја.

Каде точно биле населени?
Тие ги населувале:
Алпското подрачје и северниот Јадран (Јадранските Венети),
Балтичкото подрачје (Балтичките Венети),
Подрачјата помеѓу реките Висла (Вистула) и Днепар (Венети-Сармати),
Бретањското подрачје во Франција (Бретањските Венети),
Анадолското подрачје (Фафлагонските Венети),
и некои други области.

Дали биле од исто потекло?
Нивните корени биле индо-европскиочигледно биленајголемиот разгранок на Индоевропејци, кои ја населиле Европа.

Биле ли познати под различни имиња?
Даиако повеќето од нив ималеизведени имињакако ВенедиВендиВинделитиВиндишари, итн. Според некои авториисто така биле познати и какоСклавени и Анти.

Кои јазици ги зборувале?
Ова е спорноиако како што е подвлечено претходно, тиеделеле заедничко индоевропско потекло.

-Макар што јазикот на јадранските Венети, сам по себе е прогласен за италски, ова не покажува дека тоа бил јазик сличен налатинскиот. Има проучувањакоишто посочуваат дека јазикот бил облик на Протословенската разговорна форма.
-Јазикот на балтичките Венети, бил не сосем класифициранпоради недостигот на пишани податоцииако некому може да му сечини дека така наречените германски рунички натписисе остатоци од оваа древна култураНекои пак претпоставуваат декабалтичката Венетиканајмногу укажала воздејство врз јазичниот развиток на словенските јазици.
- Венети-Сармати најверојатно зборувале словенски јазик.
-Бретањските Венетисе претпоставува дека зборувале галски јазикиако некои расправаат дека континенталниот галски, (келтски) бил сличен со западно-словенските јазици.
-Фафлагонските Венети говореле на јазик различен од грчкиотверојатно сличен на јазикот на јадранските Венети.