Tabulka KN As 1516 byla nalezena v letech 1900 až 1903 spolu s tisíci dalšími a je to její celosvětově první jazyková rekonstrukce. Předpoklad slavinity lineárního písma se ukázal jako opodstatněný, poněvadž pomocí dnešní srbochorvatštiny a z malé části makedonštiny se podařilo přeložit nejdelší na Krétě nalezený text. Význam překladu je mimořádný pro pochopení dějin Evropy, vývoje jazyků a historické úlohy slovanských národů při vytváření vzdělanosti a kultury v Evropě.

The tablet KN As 1516 was found between 1900 and 1903 along with thousands of others. This article is the world's first language reconstruction.of this tablet. The assumption of Slavinity of the linear characters proved well-founded, because with the help of today's Serbo-Croatian and some Macedonian the translation of the longest text found at Crete succeeded. The importance of this translation is extraordinary for understanding the history of Europe, the development of languages and historical role of the Slavic peoples in the creation of education and culture in Europe.

Full paper in Czech >>>