V zadnjih letih je populacijska genetika zelo napredovala. Vedno več znanja,  vedno bolj sofisticirane metode raziskovanja in vedno večje število vzorcev, testiranih na celotni mitohondrijski DNK je pripomoglo tudi k jasnejši sliki evropske DNK. Veliko novih podskupin je bilo odkritih in razvrščenih ter tudi geografsko bolje lociranih. Ali je večina evropske ženske (mtDNK) paleolitske ali neolitske ali mlajše, še ne vemo zatrdno. Rezultati genetskih študij si nasprotujejo. Moška (y-DNK) je na nekaterih območjih bolj paleolitska, na drugih bolj neolitska ali iz časa bronaste dobe. V tem prispevku se namerno nisem poglabljala v problematiko kraja in časa izvora modernega človeka, njegovih migracijskih poti, nastanka vseh do sedaj znanih genetskih skupin. Omejila sem se samo na tiste, ki se najbolj neposredno tičejo slovenskega DNK bazena.  Do sedaj Slovenci še ne premoremo študije za slovensko mtDNK na vseh sekvencah, zato sem se ob pisanju prispevka naslonila na svojo genetsko bazo, o kateri boste lahko več prebrali v nadaljevanju. Mitohondrijske (ženske) dedne zapise sem razvrstila v podskupine s pomočjo Van Ovnovega genetskega drevesa: http://www.phylotree.org/, moške pa s pomočjo spletnih programov na: http://www.hprg.com/hapest5/ in http://members.bex.net/jtcullen515/haplotest.htm.

KozlerTa prispevek je bil napisan na prehodu 1995/96, izšel je v reviji Tretji dan, 2000 (2), XXIX (261), 90-97 in nekoliko dopolnjen je bil ponatisnjen v knjigi V nova obzorja z Veneti v Evropi 2000, ur. I. Tomažič, Editiones Veneti, Wien, Ljubljana 2000, 102-111. Leta 2008 sem mu dodal nekaj dopolnil. Med izboljševanjem prevoda v angleščino je leta 2009 dodal nekaj pripomb še Petr Jandáček.

Prispevek govori o dveh na novo odkritih predrimskih napisih v porečju Idrijce.
Predstavljen je drugačen pristop k razumevanju napisa z Grada pri Reki in z nekega drugega najdišča v Posočju. Pri prvem zadnji znaki napisa kažejo na imperfekt ali velelnik glagola, pri drugem pa razporeditev kratkih črtic nakazuje med drugim delitev na besede. Pomen prvega bi bil lahko: "loke (in ženske) je ded spretno obdelal" ali "loke (in ženske) ded spretno obdelaj!", pomen drugega pa: "to moj a(ta??) ..." ali "tu moj a(ta??)".

 

On two Pre-Roman inscriptions from the river basin of Idrijca (Western Slovenia)
Presented is a different approach to deciphering of the inscription from Grad near Reka and from another site in Posočje (Soča River basin), Slovenia. The last signs in the former inscription indicate the imperfect or imperative form of a verb. In the latter, the distribution of punctuation signs indicates i.a. the word separation. The former inscription can be interpreted as "Bows (and females) the grandsire processed handily" or "Grandsire, process bows (and females) handily!". The latter one as "This my (father??) ..." or "Here my (father??) ..."

Namen pričujočega prispevka je pokazati možnost drugačne zgodovine slovanskega življa (in seveda tudi Slovencev) v Vzhodnih Alpah od tiste, ki smo ji iz takšnih ali drugačnih razlogov priča že dolga desetletja. Znano je, da zgodovino »pišejo« osvajalni narodi, ki si zaradi svoje premoči (predvsem vojaške) podjarmljajo druga ljudstva. Tako je bilo v človeški zgodovini prej, tako je sedaj in tako bo najbrž tudi v prihodnje.

mt_ignore

V sodobnem informacijskem obdobju smo celo na znanstvenem področju zasipani z ogromno količino podatkov vprašljive kakovosti. Dostikrat naletimo na zavajajoče prikaze in sklepe, ki so pogosto plod predsodkov, karierizma in preživelih ideologij. Tako obstaja splošno uveljavljeno mnenje, da so se Slovani množično preseljevali še v zgodnjem Srednjem veku[i]. Prikazan bo del problematike nasprotne, staroselske venetske teorije, kar se utemeljuje s precejšnjim nepoznavanjem tega področja tako v laični, kot deloma tudi v strokovni javnosti. Cilj tega referata je tudi prikaz navzkrižja teh dveh, na videz zelo nasprotujočih idej. 

In the contemporary era of "Info Explosion" it is even in the scientific field easy for one to experience an overload of questionable information. One often becomes mislead by promulgations based on demagoguery, biased points of view and even propaganda. There is also an idea of early Medieval Slavic mass-migration, which was brought into force. Ignorance on the part of the general public as well as of some experts has spawned another general review of the so called autochtonistic Venetic Theory. The intent of this paper is to provide an insight into the conflict between these two seemingly totally opposing paradigms. Key words: Autochthonic theories, Alochthonic theories, Venetic Theory, Paleolithic Continuity Theory. See also: This paper is also in German.